Osobné údaje

Úvod PRÁVNE INFORMÁCIE:Osobné údaje
Kto je prevádzkovateľom Tvojich osobných údajov?
PREVÁDZKOVATEĽOM TVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE SPOLOČNOSŤ GSK, S. R. O., BREZOVÁ 351/23, 90023 VINIČNÉ IČO: 47589736 DIČ: 2024017589 IČDPH: SK2024017589 (ĎALEJ LEN „PREVÁDZKOVATEĽ“).

V akých situáciách budeme Tvoje údaje spracovávať?
А) Kedy spracovávame údaje s Tvojím súhlasom.
O udelenie súhlasu Ťa požiadame, ak ešte nie si naším registrovaným zákazníkom ani s Tebou nemáme iný obdobný vzťah vyhovujúci požiadavkám dôvodu č. 47 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (angl. General Data Protection Regulation, ďalej len „nariadenie GDPR“) a chceš od nás dostávať marketingové ponuky.
 
B) Kedy spracovávame údaje bez Tvojho súhlasu.
Bez Tvojho súhlasu môžeme spracovávať Tvoje osobné údaje na základe nasledujúcich právnych titulov a na nasledujúce účely:
 
a) Právny titul: Plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na vašu žiadosť.

Účel:
realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie;
zákaznícky program.
b)Právny titul: Ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa.

Účel:
na vymáhanie dlžných čiastok za dodaný tovar alebo iných pohľadávok Prevádzkovateľa;
vo vybraných prípadoch na posúdenie Tvojej dôveryhodnosti;
priamy marketing smerovaný výhradne voči naším registrovaným zákazníkom a osobám spĺňajúcim požiadavky podľa dôvodu č. 47 nariadenia GDPR spočívajúce v ponuke produktov a služieb poskytovaných Prevádzkovateľom.
 
c) Právny titul: Plnenie právnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona.

Účel:
poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom na základe zákona a v jeho medziach, vrátane uchovávania údajov na základe zákona;
vedenie účtovníctva;
elektronická evidencia tržieb.

Aké osobné údaje o Tebe spracovávame?
Spracovávame nasledujúce osobné údaje:
– Tvoje identifikačné a kontaktné údaje;
– údaje o produktoch, ktoré si zakúpil, príp. o službách, ktoré sme ti poskytli;
– údaje z našej vzájomnej komunikácie (či už prebiehala osobne, písomne, telefonicky alebo inak);
– platobné údaje (napr. údaj o zaplatenej sume a pod.);
– len vo vybraných prípadoch údaje o Tvojej dôveryhodnosti, na účely tzv. blacklistu

Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?
Tvoje osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom na účely opísané v bode 2 tejto informácie pochádzajú výhradne od Teba, teda údaje, ktoré si nám poskytol/a napr. v súvislosti s uzavretím zmluvy (nákupom tovaru) alebo si nám ich oznámil/a na účely zákazníckeho programu a registrácie do neho.

Kto je príjemcom osobných údajov?
Tvoje osobné údaje odovzdávame v odôvodnených prípadoch a len v nevyhnutnom alebo uvedenom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:
– naším zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme na naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu s Tebou napr. dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom kuriérskych alebo poštových služieb;
– iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutie Tvojich údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to potrebné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, polícii SR atď.);
– ak nám na to udelíš súhlas v rozsahu Tvojej e-mailovej adresy, použitej v rámci nákupu na stránkach nášho internetového obchodu, prevádzkovateľovi priameho marketingu alebo služby slúžiacej generovanie a zasielanie dotazníkov spokojnosti s nákupom. Taký prevádzkovateľ je voči našej spoločnosti v postavení sprostredkovateľa osobných údajov. Odovzdaním tohto osobného údaju však zabezpečujeme všetky pre Teba uvedené práva.

Aké máš práva pri spracovaní Tvojich osobných údajov?
Pokiaľ ide o Tvoje osobné údaje, máš nasledujúce práva:
Právo na prístup – Prevádzkovateľa môžeš požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Tebe spracovávame. Prevádzkovateľ Ti poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu – Prevádzkovateľa môžeš požiadať o opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré o Tebe spracovávame.
 
Právo na výmaz – Prevádzkovateľa môžeš požiadať, aby vymazal Tvoje osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
a)  osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
b) odvolal si súhlas, na základe ktorého boli Tvoje osobné údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracovanie;
c) vzniesol/a si námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Tvojich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na ich takéto spracovanie alebo si vzniesol námietky proti spracovaniu Tvojich osobných údajov na účely priameho marketingu;
d) Tvoje osobné údaje boli spracované nezákonne;
e) Tvoje osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;
Právo na obmedzenie spracovania – Prevádzkovateľa môžeš požiadať, aby obmedzil spracovanie Tvojich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
a) poprel/a si presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
b) spracovanie Tvojich osobných údajov je protiprávne, ale odmietaš vymazanie týchto údajov a namiesto toho žiadaš o obmedzenie ich použitia;
c) Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Ty ich požaduješ na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
d) vzniesol/a si námietku proti spracovaniu Tvojich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia GDPR, kým nebude overené, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Tvojimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov – v prípadoch predpokladaných nariadením GPDR máš právo získať osobné údaje, ktoré sa ťa týkajú, a ktoré si poskytol Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Tvojich osobných údajov založené na súhlase, máš právo Tvoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý si dal súhlas, kedykoľvek odvolať
môžeš kedykoľvek namietať proti spracovaniu Tvojich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

Právo podať sťažnosť – máš právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovensko, https://www.dataprotection.gov.sk/

Je Tvoj súhlas so spracovaním osobných údajov dobrovoľný alebo povinný?
O udelenie Tvojho súhlasu Ťa požiadame, ak nie si doteraz naším registrovaným zákazníkom, ani s Tebou nemáme iný obdobný vzťah vyhovujúci požiadavkám dôvodu č. 47 nariadenia GDPR a chceš od nás dostávať marketingové ponuky. Udelenie tohto súhlasu je úplne dobrovoľné. Udelenie tohto súhlasu nie je podmienkou na získanie žiadneho tovaru alebo služby ponúkanej našou spoločnosťou.

Je možné udelený súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?
Súhlas udelený na marketingové účely môžeš odvolať kedykoľvek.

Ako môžeš súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?
Svoj súhlas so spracovaním Tvojich osobných údajov môžeš odvolať písomným vyjadrením zaslaným na adresu našej spoločnosti alebo na e-mail: info@perfecthome.sk

Ako sa môžeš brániť proti priamemu marketingu vykonávanému bez Tvojho súhlasu?
Máš právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu Tvojich osobných údajov na ktorýkoľvek z našich kontaktov uvedených v bode 1.
Copyright 2013 - 2024 © Perfect Home